Johdannaiset: Näin johdannainen toimii!

johdannainen
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo määräytyy sen kohde-etuuden arvon perusteella. Optiot, futuurit ja warrantit ovat suosituimpia johdannaisia. Johdannaisiin sijoittaminen tarjoaa monia etuja, jotka auttavat sijoittajaa parantamaan perinteisen portfolion tarjoamia tuottoja. Vaikka johdannaisilla on monia etuja, niihin sijoittaminen sisältää myös riskejä ja haasteita

Johdannaiset tarjoavat sijoittajille monipuolisia strategioita markkinariskien hallintaan ja sijoitustuottojen maksimointiin.

Mitä ovat johdannaiset?

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo määräytyy sen kohde-etuuden arvon perusteella. Johdannaisen seuraama kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, velkakirja, raaka-aine tai valuutta.

Johdannaiset ovat keskeinen osa nykyaikaisia rahoitusmarkkinoita. Niitä käytetään mm. spekulointiin, riskienhallintaan ja sijoitusstrategioiden monipuolistamiseen. Johdannaisten monimuotoisuus ja joustavuus tekevät niistä arvokkaita instrumentteja sekä yksittäisille sijoittajille että suurille rahoituslaitoksille.

Johdannaisten historia ulottuu satojen vuosien taakse. Niiden nykymuotoinen käyttö alkoi kehittyä 1970-luvulla, kun taloustieteessä saavutettiin merkittäviä edistysaskeleita hinnoittelumalleissa ja tietotekniikassa. Tämä kehitys mahdollisti monimutkaisempien johdannaistuotteiden luomisen.

Johdannaiset voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin:

 1. Johdannaiset, joilla käydään kauppaa pörsseissä
 2. OTC (over-the-counter) -johdannaiset, jotka ovat suoraan kahden osapuolen välillä

Pörssikaupatut johdannaiset (futuurit ja optiot) ovat standardoituja sopimuksia. Niiden ehdot, kuten erääntymispäivä ja määrä, ovat yhtenäiset. OTC-johdannaiset räätälöidään osapuolten tarpeiden mukaan, mikä tarjoaa suuremman joustavuuden mutta myös lisää vastapuoliriskiä.

Johdannaisten käyttö ei rajoitu pelkästään spekulatiivisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi maanviljelijä voi käyttää futuureja lukitakseen viljan tulevan myyntihinnan, suojautuen näin hintojen laskulta. Samoin valuuttariskiä hallitakseen yritys voi käyttää valuuttajohdannaisia turvatakseen tulevat kassavirrat, jotka ovat alttiita valuuttakurssien heilahteluille.

Yleisimmät johdannaistyypit

Optiot, futuurit ja warrantit ovat suosituimpia johdannaisia. Käydään erilaiset johdannaiset seuraavaksi läpi yksitellen. Tässä artikkelissa keskiteytään suosituimpiin ja yleisimpiin johdannaistyyppeihin.

Optiot

Optiot ovat johdannaisia, jotka antavat sijoittajille oikeuden, mutta eivät velvoitetta, ostaa tai myydä sen perustana olevaa varallisuuserää ennalta määrättyyn hintaan ennen eräpäivää. Tämä tekee optioista erittäin joustavia instrumentteja, joita voidaan käyttää sekä sijoitusten suojaamiseen että markkinaliikkeiden spekulointiin.

Optioita on kahta päälajia: osto- ja myyntioptiot eli call ja put -optiot. Termit ovat peräisin englanninkielisistä nimistä.

 • Call-optio (osto-optio) antaa ostajalle oikeuden ostaa perustana olevaa varallisuuserää sovitulla hinnalla ennen sopimuksen erääntymistä. Call-optiota käytetään, jos sijoittaja odottaa varallisuuserän arvon nousevan.
 • Put-optio (myyntioptio) antaa ostajalle oikeuden myydä perustana olevaa varallisuuserää sovitulla hinnalla ennen sopimuksen erääntymistä. Put-optiota käytetään, jos sijoittaja odottaa varallisuuserän arvon laskevan.

Alla olevassa kuvassa näkyy optioiden hakusivu suositussa Nordnet-sijoituspalvelussa. Haku tehdään valitsemalla ensin kohde-etuus ja sen jälkeen joko myynti- tai osto-optio.

optiot

Optioiden hinta tunnetaan myös nimellä preemio. Se määräytyy useiden tekijöiden perusteella, kuten perustana olevan varallisuuserän nykyinen markkinahinta suhteessa käyttöhintaan, jäljellä oleva aika eräpäivään, markkinoiden volatiliteetti ja vallitsevat korkotasot.

Optioiden käyttö vaatii tarkkaa markkinoiden seurantaa ja ymmärrystä siitä, miten eri tekijät vaikuttavat optioiden arvoon. Jos markkinoiden liikkeet eivät ole odotusten mukaisia, optioiden arvo voi laskea, ja ne voivat jopa erääntyä arvottomina. Tässä tapauksessa sijoittaja menettää maksetun preemion.

Futuurit ja termiinit

Futuurit ja termiinit ovat johdannaisia, jotka sitouttavat osapuolet ostamaan tai myymään perustana olevaa varallisuuserää tulevaisuudessa ennalta määrätyllä hinnalla. Vaikka molemmat instrumentit toimivat samankaltaisen periaatteen mukaan, niiden välillä on tärkeitä eroja.

Futuurit

Futuurisopimukset ovat standardoituja sopimuksia, joita kaupataan pörsseissä. Ne määrittelevät tarkasti perustana olevan varallisuuserän määrän ja laadun sekä kaupan toteutuspäivän. Futuurit ovat erittäin likvidejä, ja niitä käytetään usein sekä spekulointiin että riskienhallintaan.

Koska futuurit ovat listattuja pörssissä, niiden kaupankäyntiin liittyy vähemmän vastapuoliriskiä, ja markkinat tarjoavat läpinäkyvyyttä ja hintojen jatkuvaa päivitystä.

Futuurisopimusten avulla sijoittajat ja yritykset voivat suojautua hinnanmuutoksilta esimerkiksi raaka-aineissa, valuutoissa tai korkotasossa. Maanviljelijät, raaka-aineiden tuottajat ja suuret teollisuusyritykset käyttävät futuureja suojaamaan tulevia tuotantokustannuksia ja myyntituloja markkinahintojen vaihteluilta.

Termiinit

Termiinisopimukset ovat räätälöityjä sopimuksia, jotka solmitaan suoraan kahden osapuolen välillä ilman välikäsiä. Ne eivät ole ehdoiltaan standardoituja. Tämä tarkoittaa, että sopimuksen ehdot, kuten määrä, laatu, hinta ja toimitusaika, voidaan neuvotella osapuolten kesken.

Termiinisopimukset kaupataan OTC-markkinoilla (over-the-counter), mikä tuo mukanaan suuremman vastapuoliriskin, koska sopimuksen ehdot riippuvat osapuolten välisestä luottamuksesta ja sopimuksen täytäntöönpanokyvystä.

Termiinisopimukset ovat suosittuja rahoitusmarkkinoilla ja yritysten keskuudessa, jotka tarvitsevat erityisiä, räätälöityjä ehtoja riskienhallintaansa varten. Ne mahdollistavat tarkemman suojauksen tietyille riskeille, mutta niiden likviditeetti ja markkinoiden läpinäkyvyys voivat olla rajoitettuja verrattuna futuureihin.

Warrantit

Warrantit ovat johdannaisia, jotka antavat sijoittajalle oikeuden, mutta eivät velvoitetta, ostaa tai myydä tiettyä varallisuuserää ennalta määrätyllä hinnalla ennen tiettyä määräaikaa. Ne muistuttavat monin tavoin optioita. Warranteilla ja optioilla on kuitenkin merkittäviä eroja, jotka vaikuttavat niiden käyttöön ja soveltuvuuteen sijoitusvälineinä.

Warrantit lasketaan yleensä liikkeelle yritysten tai rahoituslaitosten toimesta, ja ne voivat olla osa suurempaa rahoitusjärjestelyä, kuten osakeantia tai velkakirjalainaa. Warranttien avulla yritykset voivat houkutella sijoittajia tarjoamalla mahdollisuuden osallistua yrityksen arvon kasvuun tulevaisuudessa.

Toisin kuin optiot, jotka kaupataan pörssissä, warrantit voivat olla joko pörssilistattuja tai tarjolla vain OTC-markkinoilla.

Warranttien ominaisuudet:

 • Liikkeeseenlaskija: Warrantit lasketaan liikkeelle yritysten tai rahoituslaitosten toimesta. Tämä tarkoittaa, että warranttien ehdot, kuten eräpäivä, käyttöhinta ja konversiosuhde, määritellään liikkeeseenlaskijan toimesta.
 • Eräpäivä: Warrantit voivat olla voimassa useita vuosia, tarjoten sijoittajille pidemmän aikavälin näkymän sijoitukselleen verrattuna useimpiin optioihin, joiden voimassaoloaika on tyypillisesti lyhyempi.
 • Konversio: Warranttien avulla sijoittaja voi konvertoida warrantit osakkeiksi tai muiksi varallisuuseriksi ennalta määrätyllä hinnalla. Tämä konversioprosessi mahdollistaa sijoittajalle osallistumisen yhtiön arvonkehitykseen.
 • Vipu: Warrantit tarjoavat tyypillisesti vipuvaikutuksen, joka on yksi niiden houkuttelevimmista ominaisuuksista sijoittajille.

Alla olevassa kuvassa on listattuna long- ja short -warrantteja Nordnetissa. Warrantteja voi filtteröidä Nordnetissa mm. vipuvaikutuksen mukaan.

warrantit

Warrantteja käytetään sekä spekulointiin että sijoitusten suojaamiseen. Niiden vipuvaikutuksen ansiosta sijoittajat voivat saavuttaa suuremman altistuksen perustana olevan varallisuuserän hintamuutoksille pienemmällä pääomapanostuksella verrattuna suoraan varallisuuserän ostamiseen.

Warranttien riskit liittyvät niiden liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilanteeseen ja markkinoiden volatiliteettiin. Koska warrantit ovat liikkeeseenlaskijakohtaisia, sijoittajien on arvioitava liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuutta ja warranttien ehtoja huolellisesti.

Bull ja Bear-sertifikaatit

Bull ja Bear-sertifikaatit ovat johdannaisia, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden spekuloida tietyn varallisuuserän hinnan nousulla (Bull) tai laskulla (Bear) vipuvaikutuksen kera. Bull- ja bear-sertifikaattien avulla voi ottaa näkemysä markkinoiden suunnasta ilman, että tarvitsee omistaa perustana olevaa varallisuuserää suoraan.

Termit bull ja bear ovat peräisin englanninkielisistä termeistä bull market ja bear market. Ne tarkoittavat suomeksi härkämarkkinaa (kurssien nousua) ja karhumarkkinaa (kurssien laskua).

Bull ja Bear-sertifikaattien käyttö vaatii huolellista riskienhallintaa ja markkinoiden seurantaa. Sijoittajien on oltava tietoisia siitä, että vipuvaikutus lisää sekä mahdollisuuksia että riskejä, ja markkinoiden nopeat liikkeet voivat vaikuttaa merkittävästi sertifikaattien arvoon. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon sertifikaattien mahdolliset hallinnointikulut ja muut kustannukset, jotka voivat vaikuttaa tuottoihin.

 • Bull-sertifikaatit on suunniteltu hyötymään perustana olevan varallisuuserän hinnan noususta. Kun sijoittaja odottaa markkinoiden tai tietyn varallisuuserän arvon nousevan, hän voi ostaa Bull-sertifikaatteja saadakseen vipuvaikutuksen ansiosta suuremman tuoton suhteessa perustana olevan varallisuuserän hinnan nousuun. Vipuvaikutus tarkoittaa tässä yhteydessä, että pienikin hinnannousu perustana olevassa varallisuuserässä voi johtaa huomattavasti suurempaan prosentuaaliseen tuottoon sertifikaatin arvossa.
 • Bear-sertifikaatit on suunniteltu hyötymään perustana olevan varallisuuserän hinnan laskusta. Kun sijoittaja uskoo markkinoiden tai tietyn varallisuuserän arvon laskevan, hän voi ostaa Bear-sertifikaatteja. Näiden instrumenttien vipuvaikutus mahdollistaa sijoittajalle suuremman tuoton suhteessa perustana olevan varallisuuserän hinnan laskuun. Bear-sertifikaatit tarjoavat siis keinon spekuloida markkinoiden laskulla ilman, että sijoittajan tarvitsee lyhyeksi myydä osakkeita tai käyttää muita monimutkaisia strategioita.

Alla olevassa kuvassa on sertifikaatteja listattuna Nordnetissa. Bull-sertifikaatit tarjoavat Suomessa mahdollisuuden sijoittaa Nordnetissa kryptovaluuttoihin, koska amerikkalaiset ETF-tuotteet eivät ole EU-säädösten vuoksi täällä tarjolla.

sertifikaatit

Sekä Bull että Bear-sertifikaatit sisältävät tyypillisesti vipuvaikutuksen, joka voi moninkertaistaa tuotot mutta myös tappiot. Vipuvaikutuksen suuruus vaihtelee tuotteittain, ja se voi olla esimerkiksi 2x, 5x tai jopa 10x. Tämä tarkoittaa, että perustana olevan varallisuuserän hinnan muutos vaikuttaa sertifikaatin arvoon vipukertoimen mukaisesti. On tärkeää huomata, että vipuvaikutus lisää sijoituksen riskitasoa, ja suuret markkinoiden liikkeet voivat johtaa merkittäviin tappioihin yhtä lailla kuin tuottoihinkin.

Johdannaisiin sijoittamisen hyvät puolet

Johdannaisiin sijoittaminen tarjoaa monia etuja, jotka auttavat sijoittajaa parantamaan perinteisen portfolion tarjoamia tuottoja. Käydään seuraavaksi läpi hyvät puolet.

 • Riskienhallinta ja suojaus: Johdannaiset mahdollistavat sijoittajille ja yrityksille tehokkaan tavan hallita ja suojata itsensä erilaisilta markkinariskeiltä, kuten hintojen, korkojen tai valuuttakurssien vaihteluilta.
 • Spekulointi ja tuottojen maksimointi: Johdannaiset tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden spekuloida markkinoiden liikkeillä pienemmällä pääomalla, kiitos vipuvaikutuksen. Tämä voi mahdollistaa suurempien tuottojen saavuttamisen, kun markkinanäkemys osuu oikeaan.
 • Markkinoiden tehokkuuden parantaminen ja likviditeetin lisääminen: Johdannaiset voivat lisätä markkinoiden likviditeettiä ja tehokkuutta, sillä ne mahdollistavat erilaisten markkinanäkemysten ilmaisemisen ja riskien siirtämisen.
 • Portfolion monipuolistaminen: Johdannaiset tarjoavat sijoittajille keinoja monipuolistaa sijoitusportfoliotaan ja vähentää kokonaisriskiä. Esimerkiksi johdannaisilla voi olla negatiivinen korrelaatio perinteisten sijoitusinstrumenttien, kuten osakkeiden ja velkakirjojen, kanssa, mikä voi auttaa vähentämään portfolion kokonaisvolatiliteettia ja parantamaan tuotto-riski-suhdetta.

Johdannaiset ovat hyödyllisiä instrumentteja kaikenlaisille sijoittajille.

Johdannaisiin sijoittamisen huonot puolet

Vaikka johdannaisilla on monia etuja, niihin sijoittaminen sisältää myös riskejä ja haasteita. Tässä neljä merkittävää huonoa puolta:

 • Korkea riskitaso ja mahdolliset suuret tappiot: Johdannaiset ovat usein vipuvaikutteisia, mikä tarkoittaa, että pienetkin markkinoiden liikkeet voivat johtaa suuriin voittoihin tai tappioihin. Vipuvaikutus voi moninkertaistaa tappiot, mikäli markkinat liikkuvat vastakkaiseen suuntaan kuin sijoittaja on ennustanut.
 • Kompleksisuus ja vaikeaselkoisuus: Johdannaiset voivat olla monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää, erityisesti vähemmän kokeneille sijoittajille. Tämä kompleksisuus voi johtaa väärinymmärryksiin ja virheellisiin sijoituspäätöksiin.
 • Vastapuoliriski: Erityisesti OTC-markkinoilla kaupattavissa johdannaisissa on vastapuoliriski, eli riski siitä, että kaupan toinen osapuoli ei täytä sopimusvelvoitteitaan. Vaikka pörssikaupatut johdannaiset tarjoavat suojaa vastapuoliriskiltä keskusvastapuolen kautta, OTC-johdannaisissa tämä riski on merkittävä.
 • Markkinoiden likviditeetin puute: Tietyt johdannaiset, erityisesti räätälöidyt OTC-johdannaiset, voivat kärsiä likviditeetin puutteesta, mikä tarkoittaa, että niitä voi olla vaikea myydä tai ostaa ilman, että se vaikuttaa merkittävästi hintaan. Tämä voi rajoittaa sijoittajan kykyä sulkea positio tai realisoida voittoja nopeasti markkinatilanteen muuttuessa.

Nämä huonot puolet korostavat tarvetta huolelliseen harkintaan ja perusteelliseen ymmärrykseen johdannaisiin sijoittamisessa. On tärkeää, että sijoittajat arvioivat omaa riskinsietokykyään ja hankkivat riittävästi tietoa ennen johdannaisiin sijoittamista.

Erilaisia johdannaisstrategioita

Johdannaiset tarjoavat sijoittajille monipuolisia strategioita markkinariskien hallintaan ja sijoitustuottojen maksimointiin. Tässä luvussa käsitellään kolmea keskeistä johdannaisstrategiaa: hedging (riskienhallinta), spekulointi ja arbitraasi.

Johdannaisstrategiat voivat olla tehokas väline sijoittajan portfolion hallinnassa ja markkinamahdollisuuksien hyödyntämisessä, kun niitä käytetään harkiten ja osana laajempaa sijoitussuunnitelmaa.

strategia

Hedging (riskienhallinta)

Hedging on strategia, jossa johdannaisia käytetään suojaamaan sijoitusportfoliota tai yksittäisiä sijoituksia hinnanmuutoksilta. Tavoitteena on vähentää mahdollisia tappioita, jotka voivat syntyä markkinoiden epäsuotuisista liikkeistä.

Esimerkki: Maanviljelijä voi käyttää futuureja suojaamaan viljan hintaa laskulta sadonkorjuun aikaan. Sijoittaja voi puolestaan käyttää put-optioita suojaamaan osakesalkkuaan mahdolliselta markkinoiden laskulta.

Spekulointi

Spekulointistrategiassa sijoittajat pyrkivät hyötymään markkinoiden liikkeistä ennakoimalla tulevia hintamuutoksia. Johdannaiset, kuten optiot ja futuurit, tarjoavat vipuvaikutuksen, joka voi merkittävästi lisätä tuottoja, mutta myös lisää riskiä.

Esimerkki: Sijoittaja, joka odottaa tietyn osakkeen hinnan nousevan, voi ostaa call-optioita kyseiselle osakkeelle. Jos osakkeen hinta nousee odotusten mukaisesti, sijoittaja voi saavuttaa suuret tuotot suhteessa alkuperäiseen sijoitukseen.

Arbitraasi

Arbitraasistrategiassa hyödynnetään hintaeroja eri markkinoilla tai eri instrumenteissa. Tavoitteena on saavuttaa riskitön tuotto hyödyntämällä näitä hintaeroja.

Esimerkki: Sijoittaja havaitsee, että sama osake on alihinnoiteltu yhdellä markkinalla ja ylihinnoiteltu toisella. Hän ostaa osakkeen alihinnoitellulta markkinalta ja myy sen samanaikaisesti ylihinnoitellulla markkinalla saavuttaakseen voittoa hintaeron verran.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *