Varianssi: mitä se tarkoittaa selkokielellä?

varianssi
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Varianssi kuvaa sitä, kuinka paljon joukko arvoja poikkeaa keskimäärin niiden keskiarvosta tai odotusarvosta. Varianssin voi laskea helposti valmiilla Excel-kaavalla tai laskukoneella yksi vaihe kerrallaan. Varianssi ja volatiliteetti ovat läheisesti toisiinsa liittyviä käsitteitä sijoittamisessa. Varianssi on arvokas työkalu sijoittajalle, joka pyrkii kehittämään harkittuja ja tietoon perustuvia sijoitusstrategioita.

Mitä varianssi tarkoittaa ?

Varianssi kuvaa sitä, kuinka paljon joukko arvoja poikkeaa keskimäärin niiden keskiarvosta tai odotusarvosta. Varianssi on keskeinen käsite sekä tilastotieteessä että todennäköisyyslaskennassa. Tilastotieteessä varianssilla kuvataan poikkeamaa keskiarvosta ja todennäköisyyslaskennassa puolestaan odotusarvosta.

Saat seuraavaksi esimerkin pienestä ja suuresta varianssista. Listaan sinulle kaksi kymmenen luvun joukkoa, joiden keskiarvo (5,8) on sama, mutta varianssi hyvin erilainen.

 • Pieni varianssi: 5, 6, 5, 7, 6, 5, 6, 7, 6, 5
 • Suuri varianssi: 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10

Kuten huomaat, pienen varianssin tapauksessa numerot ovat lähellä toisiaan ja myös lähellä niiden keskiarvoa. Suuren varianssin esimerkikssä numerot vaihtelevat paljon enemmän.

Sijoittamisen kontekstissa varianssi on erittäin tärkeä mittari, sillä se auttaa ymmärtämään sijoituskohteen riskitasoa. Sijoitusmaailmassa varianssi kertoo, kuinka paljon sijoituskohteen tuotto heittelee tietyllä ajanjaksolla verrattuna sen keskimääräiseen tuottoon.

Korkea varianssi sijoituskohteessa merkitsee suurempaa epävarmuutta ja riskiä, sillä se indikoi, että sijoituksen arvo voi vaihdella merkittävästi lyhyessä ajassa. Toisaalta, alhainen varianssi viittaa siihen, että sijoituksen arvo pysyy suhteellisen vakiona, mikä voi olla houkuttelevaa riskiä välttäville sijoittajille.

Varianssi on olennainen työkalu sijoitusriskin arvioinnissa. Se auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan sijoitusportfolion volatiliteettia. Voit käyttää varianssia hajauttamisen työkaluna ja luoda portfolion, jossa eri sijoituskohteiden korkea ja matala varianssi tasapainottavat toisiaan. Tämä auttaa vähentämään kokonaisriskiäsi samalla kun pyrit optimoimaan tuottoja.

Varianssianalyysi on keskeinen osa monimutkaisempia sijoitusteoreettisia malleja, kuten Markowitzin portfolioteoriaa, joka keskittyy sijoituskohteiden valintaan ja niiden keskinäisen suhteen analysointiin riskin ja tuoton näkökulmasta.

Miten varianssi lasketaan?

Varianssin voi laskea helposti valmiilla Excel-kaavalla tai laskukoneella yksi vaihe kerrallaan. Varianssin laskeminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Laske ensin lukujoukon poikkeamat eli erot keskiarvosta
 2. Korota nämä poikkeamat toiseen potenssiin
 3. Varianssin saat laskemalla näiden toiseen potenssiin korotettujen erojen keskiarvon

Seuraavassa on yksinkertainen esimerkki varianssin laskemisesta. Oletetaan, että meillä on viiden sijoituskohteen viimeisen vuoden tuottoprosentit: 8%, 12%, 10%, 9% ja 11%. Haluamme laskea näiden tuottojen varianssin.

Keskiarvon laskeminen

Lasken keskiarvon summaamalla tuottoprosentit yhteen ja jakamalla luku niiden määrällä. Käytän prosenteista desimaalilukuja.

(0,08 + 
 0,12 + 
 0,10 + 
 0,09 + 
 0,11 ) / 5 = 0,10

Poikkeamien laskeminen ja korottaminen neliöön

Lasken seuraavaksi jokaisen tuoton poikkeaman keskiarvosta ja korotan eron neliöön:

(0,08−0,10)² = 0,0004
(0,12−0,10)² = 0,0004
(0,10−0,10)² = 0
(0,09−0,10)² = 0,0001
(0,11−0,10)² = 0,0001

Varianssin laskeminen

Lasken lopuksi varianssin erojen neliöiden keskiarvosta.

(0,0004 + 
 0,0004 + 
 0,0000 + 
 0,0001 + 
 0,0001) / 5 = 0,0002

Tässä esimerkissä varianssi olisi 0,002 tai prosentteina 0,02 %.

Varianssin laskeminen Excelissä

Varianssin laskeminen Excelissä tapahtuu todella helposti.

 1. Syötä halutut lukuarvot Exceliin haluamiisi soluihin.
 2. Siirry soluun, johon haluat varianssin laskettavan
 3. Kirjoita soluun kaava: =VARIANS.P(A1:A5)

Tässä esimerkissä viisi lukuarvoa oli syötetty soluihin A1, A2, A3, A4, A5.

Huom. Excelissä on kaksi erillistä funktiota varianssin laskemiseksi:

 1. VARIANS.P
 2. VARIANS.O

VARIANS.P käytetään, kun data edustaa koko populaatiota. VARIANS.O -funktiota käytetään otosvarianssin laskemiseen.

Varianssi vs. volatiliteetti

Varianssi ja volatiliteetti ovat läheisesti toisiinsa liittyviä käsitteitä sijoittamisessa. Ne molemmat kuvaavat sijoituskohteen hinnan tai tuoton vaihtelua, mutta niillä on tärkeitä eroja. Käyn nämä erot läpi seuraavaksi nimenomaan sijoittamisen näkökulmasta.

Määritelmä:

 •  Varianssi mittaa sitä, kuinka paljon sijoituskohteen tuotot vaihtelevat keskimääräisestä tuotosta. Se lasketaan korottamalla jokainen yksittäinen poikkeama keskiarvosta toiseen potenssiin, laskemalla näiden neliöiden keskiarvo.
 • Volatiliteetti on usein ilmaistu keskihajontana, joka on varianssin neliöjuuri. Se on siis suoraviivaisempi mittari sijoituskohteen tuoton vaihtelulle ja sitä käytetään yleisemmin sijoitusalalla.

Yksiköt ja havainnollistaminen:

 • Varianssin yksiköt ovat alkuperäisen muuttujan yksiköiden neliöitä, mikä tekee niistä vähemmän intuitiivisia tulkittaessa.
 • Volatiliteetti palautetaan alkuperäisiin yksiköihin (esimerkiksi prosentteina), mikä tekee siitä helpommin ymmärrettävän ja vertailtavan eri sijoituskohteiden välillä.

Käyttö sijoittamisessa:

 • Varianssi on hyödyllinen akateemisessa tutkimuksessa ja monimutkaisissa matemaattisissa malleissa, mutta se on vähemmän käytännöllinen päivittäisessä sijoitustoiminnassa.
 • Volatiliteetti on suosittu käytännön mittari sijoittajien keskuudessa, koska se kuvaa suoraan sijoituskohteen hintojen vaihtelua tavalla, joka on helpompi ymmärtää ja soveltaa päätöksenteossa.

Vaikka varianssi ja volatiliteetti liittyvät toisiinsa ja molemmat kuvaavat sijoituskohteen tuoton vaihtelua, volatiliteetti on sijoittamisen kannalta käyttökelpoisempi, koska se tarjoaa selkeämmän ja suoraviivaisemman kuvan sijoituskohteen riskitasosta. Varianssi puolestaan on tärkeä teoreettinen työkalu, joka auttaa ymmärtämään volatiliteetin taustalla olevia matemaattisia perusteita.

Lue lisää volatiliteetista tästä artikkelista: Mitä volatiliteetti tarkoittaa?

Varianssin hyödyntäminen sijoitusstrategioissa

Varianssi on arvokas työkalu sijoittajalle, joka pyrkii kehittämään harkittuja ja tietoon perustuvia sijoitusstrategioita. Voit ymmärtää ja hallita varianssin avulla sijoituskohteiden riskitasoja, mikä on keskeistä sijoitusportfolion rakentamisessa. Käsittelen tässä osiossa, miten voit käyttää varianssia sijoitustrategioiden suunnitteluun.

osakesijoittaminen varianssi

Portfolion Hajauttaminen

Varianssi auttaa  määrittämään sijoituskohteiden tuottojen vaihtelun, mikä on tärkeä tieto portfolion hajauttamisen kannalta. Hajauttamisen perusajatus on yhdistää sijoituskohteita, joiden tuotot eivät liiku täysin samansuuntaisesti. Tässä vaiheessa varianssi ja erityisesti eri sijoituskohteiden varianssien korrelaatio tulevat tärkeiksi.

Sijoittamalla kohteisiin, joiden varianssit korreloivat heikosti keskenään, voit vähentää portfoliosi kokonaisriskiä. Tämä tarkoittaa, että vaikka yksittäinen sijoitus voi olla volatiili, portfolion kokonaisvolatiliteetti voi pysyä alhaisena.

Aliarvostettujen osakkeiden tunnistaminen

Varianssi voi auttaa sinua tunnistamaan aliarvostettuja osakkeita. Korkea varianssi yksittäisessä osakkeessa voi joskus viitata markkinoiden epävarmuuteen kyseisen yhtiön suhteen.

Tämä voi johtaa osakkeen aliarvostukseen, erityisesti jos yhtiön perusfundamentit (kuten tulot, markkina-asema, kasvunäkymät) ovat vahvat. Tässä yhteydessä sijoittaja, joka pystyy analysoimaan ja ymmärtämään varianssin syitä, voi löytää potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia, jotka ovat jääneet vähemmän perusteellisesti analysoivien sijoittajien huomiotta.

Riskin ja tuoton tasapainottaminen

Keskeinen osa sijoitusstrategian kehittämistä on riskin ja tuoton välinen tasapaino. Sijoittajat, jotka ymmärtävät varianssin merkityksen, voivat tasapainottaa näitä kahta tekijää paremmin. Korkean varianssin sijoitukset tarjoavat yleensä mahdollisuuden korkeampaan tuottoon, mutta niihin liittyy myös suurempi riski. Vastaavasti matalan varianssin sijoitukset ovat yleensä vähäriskisempiä, mutta tarjoavat myös matalampia tuotto-odotuksia.

Voit käyttää varianssia apunasi määrittämään sen, kuinka suuren osan portfoliosta haluat sijoittaa korkean riskin ja korkean tuoton kohteisiin verrattuna matalan riskin ja tuoton sijoituksiin.

Sijoitusstrategian optimointi

Varianssianalyysi voi auttaa optimoimaan sijoitusstrategiasi ajan myötä. Markkinatilanteet ja yksittäisten sijoituskohteiden ominaisuudet muuttuvat jatkuvasti, ja sinun tulee sijoittajana mukauttaa oma strategiasi vastaamaan näitä muutoksia. Tarkkailemalla ja analysoimalla varianssin muutoksia eri sijoituskohteissa voit tehdä tietoisempia päätöksiä siitä, milloin lisätä, vähentää tai pitää ennallaan tiettyjen sijoitusten osuutta portfoliossasi.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *